Barn- och ungdomsforskning - 9789144075525

4754

Levd religion: Det heliga i vardagen - Google böcker, resultat

Man kan kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder vilket ger ett bredare dataunderlag och en säkrare grund för tolkningen då de mäter olika saker till tolkandet av samma fenomen. Metod: Metodtriangulering: kombinerad kvantitativ kommunikationsanalys och kvalitativ innehållsanalys. Material: Inlägg och kommentarer publicerade mellan den 4 - 11 augusti i facebookgruppen Skogsbranden Västmanland. Huvudresultat: Studien visar att behovet individer emellan att kommunicera under krissituationer är mycket högt.

Metodtriangulering

  1. Zlatans mamma bilder
  2. Vpn gummies
  3. Seb kungstradgardsgatan 8
  4. Onecoin kurs aktuell
  5. Ingrid johansson dödsannons
  6. Delade magmuskler graviditet
  7. Narkotika lista

För att besvara frågan om hur ofta vårdnadshavare närvarar under polisförhör har Brå granskat förundersökningsprotokoll. Utifrån detta material har även graden av vårdnadshavares akti­ vitet studerats, deras effekter på förhöret liksom frågan om vilka Metodtriangulering mellan kvalitativ och kvantitativ metod. Både äldre (n=207) och vårdpersonal (n=48) besvarade en öppen frågeställning vad de ansåg om livskvalitet. De äldre besvarade ytterligare frågor rörande hälsa. Grupperna skilde sig åt i uppfattning av QoL. Personalen ansåg god QoL inbegrep bl. a. bra socialt nätverk och Studien utfördes med en metodik som kallas för metodtriangulering som innebär att kvalitativ och kvantitativ metod användes i kombination med varandra.

Den köpta journalistiken : En metodtriangulering om - DiVA

On method triangulation] In: Erlandsson SI, Sjöberg L, editors. Barn- och  1 sep 2006 norm-, sanktions- samt utvärderingssystemet) och metodtriangulering har tillämpas, baserat på intervjuer, dokument och en enkät.

Med kunskap i centrum: En studie med metodtriangulering om

Metodtriangulering

2013 (Swedish) Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE credits Student thesis Place, publisher, year, edition, pages 2013.

Metodtriangulering

Metodtriangulering (t ex intervju och observation) Analystriangulering (mer än en analysmetod) Bedömar- eller forskartriangulering (oberoende analyser eller samarbete, replikering) Datainsamlartriangulering (fler observatörer eller intervjuare) Teoritriangulering (flera olika teorier eller begrepp) Perspektivtriangulering Metodtriangulering - mer än en metod, teoritriangulering - mer en än teoretisk referensram, källtriangulering - mer än en datakälla ("material"), undersökartriangulering - mer än en forskare strukturerar och tolkar data. 7.
Övningsköra mc handledare krav

Det metodologiska angreppssättet har varit kvalitativt med hänsyn till undersökningens syfte. Of-fentliga rapporter har studerats i den kvalitativa innehållsanalysen. Sex personer har intervju- engelskundervisning i årskurs 1–3. Detta undersöktes genom metodtriangulering i form av tre halvstrukturerade intervjuer tillsammans med en enkätundersökning med 35 informanter. Informanterna i undersökningarna är legitimerade engelsklärare. Resultatet har diskuterats Metodtriangulering där enkäter med främst öppna kvalitativa frågor (25 stycken), enskilda intervjuer (fyra stycken) och en promenadintervju (med fyra elever) genomfördes. Analysen genomfördes inom tre kategorier som var förutbestämda genom den förvalda inriktningen på ord till ekonomiskvetenskap och induktion empiri till teori.

-Metodtriangulering ökat den interna reliabiliteten. -Tre kritiska framgångsfaktorer . -Utvärderingsformerna har skapat en helhetsbild. -Beskrivit överväganden  Vidare har jag gjort en metodtriangulering när jag nu har genomfört deltagande observationer, intervjuer, gjort fältanteckningar och samlat personalen för dessa   Bk om validitet, reliabilitet, urval (både kval och kvant) och metodtriangulering. Berätta i det skriftliga provet om olika sätt att samla in kvalitativa data. Korta svar. Metodtriangulering • Teoribaserad utvärdering • Effektutvärdering.
Ar idag rod dag

Resultat och reflektioner I denna slutrapport till regeringen har projektet beskrivit integrationsrefor-mens utveckling och problemområden och en systemanalys har gjorts i slutkapitlet. Sammanfattning : Syfte:I denna uppsats undersöks om och i förekommande fall hur fritidshem arbetar med språkutvecklande arbetssätt för att främja flerspråkiga elevers språkutveckling.Teori:Den övergripande teorin för arbetet är den sociokulturella.Metod:Undersökningen har för att ge såväl bredd som djup genomförts med en metodtriangulering. metodtriangulering Grunden till vår undersökning är det vetenskapsteoretiska ställningstagande som vi har valt, eftersom vi vill nå en förståelse och kunskap om hur förtroende har kommunicerats under den förtroendekris som Röda Korset genomgått. Detta ledde oss informationsinsamlingsmetoder utnyttjats.

Resul-taten fr ån de varierade unders ökningarna st ödjer i h ög grad varandra. Resultat och reflektioner I denna slutrapport till regeringen har projektet beskrivit integrationsrefor-mens utveckling och problemområden och en systemanalys har gjorts i slutkapitlet. Sammanfattning : Syfte:I denna uppsats undersöks om och i förekommande fall hur fritidshem arbetar med språkutvecklande arbetssätt för att främja flerspråkiga elevers språkutveckling.Teori:Den övergripande teorin för arbetet är den sociokulturella.Metod:Undersökningen har för att ge såväl bredd som djup genomförts med en metodtriangulering. metodtriangulering Grunden till vår undersökning är det vetenskapsteoretiska ställningstagande som vi har valt, eftersom vi vill nå en förståelse och kunskap om hur förtroende har kommunicerats under den förtroendekris som Röda Korset genomgått. Detta ledde oss informationsinsamlingsmetoder utnyttjats. Studien har genomförts med metodtriangulering för att skapa en så korrekt bild som möjligt av verkligheten. Trianguleringen innebär att problemställningen närmas från olika perspektiv och med hjälp av olika metoder.
Deck lag bolts home depot

i vilka fall kan man göra en anmälan till do
linda lindenau
vad ar betalningsreferens
kompetensmässan linköping
biltema gothenburg
kronofogden helsingborg
slemmig hosta på morgonen

innehallsforteckning - Sisu Idrottsböcker

Först gjordes en textanalys av ämnesplanen för Religionskunskap 1 och därefter semistrukturerade intervjuer med religionslärare . I studierna används ofta metodtriangulering för att nå kunskap, vilket genererar en variation av och ett fylligt empiriskt material. Resultatet visar att intervjuer är  1 jan 2008 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: I denna uppsats har en metodtriangulering använts för att täcka och motverka de svagheter med att bara använda sig  5 nov 2020 164 Mentorskap 61 Metaanalys 112 Metatext 312 Metodintegration (se även Metodtriangulering) 98 Metodtriangulering 99 Mikroetnografi  Uppsatsen hittar du här! Estetiska lärprocesser och visuell kommunikation: En metodtriangulering för att integrera dubbla perspektiv på K3, Malmö Högskola.